Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi dziedzin prawa

Pobierz

Kreacyjna b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.. b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. (SP05) Na podstawie analizy danych statystycznych .Stoi na straży wolności słowa i prawa do informacji.. (Dodanie listy źródeł bibliograficznych lub linków zewnętrznych nie jest wystarczające).. Jej celem jest przygotowanie młodych członków rodziny do życia w społeczeństwie poprzez przekazaniu im norm i zachowań służących prawidłowemu wykonywaniu ról społecznych.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Do opisów ideologii politycznych dopisz ich nazwy oraz imiona i nazwiska .. Do podanych przepisów prawnych dopisz właściwą gałąź (dziedzinę) prawa.. Wpisz w wyznaczone miejsca numery, którymi oznaczono te opisy.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Do każdego z podanych opisów dopisz nazwę właściwego urzędu.Dopisz do podanych opisów nazwę odpowiedniej grupy społecznej w państwie pierwszych Piastów..

prawo karneDo podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa.

Odpowiedzi wybierz spośród: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne.. Kto, w związku z penieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzył ść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy .Do podanych w tabeli cech dobierz właściwą gałąź prawa.. Zadanie 1.. )By ułatwić uczniom przygotowanie do matury 2017 proponujemy im testy, w których sprawdzą swoją wiedzę z zakresu państwa, polityki, społeczeństwa i prawa.. Ich głównym zajęciem była uprawa roli i hodowla bydła.Uzupełnij tabelę, dobierając do podanych kontynentów po dwa okręgi przemysłowe.. Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi (dziedzin) prawa.Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MWO-R1_1P-102 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony CZĘŚĆ I Zadanie 1.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. Wskazówki do rozwiązania zadania Przeczytaj dokładnie tekst, zwracając uwagę na kwestie technologiczne, i odnieś go do swojej wiedzy na temat form organizacji społecznej.. Odmienne gałęzie prawa regulują więc stosunki pracy, stosunki rodzinne, stosunki na tle dokonywanych przestępstw itp.Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadaj cych im ga zi (dziedzin) prawa..

Do podanych opisów dopisz właściwe nazwy pierwiastków.

Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. A określa wysokość i zasady wykonywania kar za popeł- prawo nienie przestępstwa B określa zasady powoływania prezesa NIK prawo C D reguluje stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi formułuje zasady odwoływania się od decyzji Urzędu .Zaskarżenie prawomocnego wyroku sądu do sądu odwoławczego po wyczerpaniu zwykłej drogi odwoławczej 3.. B. Reguluje stosunki majątkowe pomiędzy .gałęzie prawa - zespół norm prawnych, wyróżnionych ze względu na przedmiot lub metodę regulacji.. Przywilej sędziego polegający na braku możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej lub pozbawienia wolności bez uprzedniej zgody odpowiedniego sądu 10.. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.Podaj nazwę formy organizacji społeczeństwa, do której odnoszą się powyższe materiały źródłowe.. Nr Opis gałęzi prawa 1.XXI Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji szkolnych 2018 Zadanie 8 (0/3p.). Kreacyjna.. (3 pkt) a) Do podanych gałęzi lub branż przemysłu (1-3) dobierz główny czynnik, któryBarok (prawdopodobnie z port.. Zad 2 Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A. a) Podaj nazwę opisanej funkcji.a) podaj nazwę opisanej funkcji.. (4 pkt) Do każdej podanej nazwy gałęzi prawa przyporządkuj właściwy opis z tabeli..

Zad 2 Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A.

Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy .Do opisów ideologii politycznych dopisz ich nazwy oraz imiona i nazwiska .. Do podanych przepisów prawnych dopisz właściwą gałąź (dziedzinę) prawa.. Wpisz w wyzna-czone miejsca numery, którymi oznaczono te opisy.. Do każdej podanej nazwy gałęzi prawa przyporządkuj właściwy opis z tabeli.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.. Do zasad ogólny prawa wyborczego zaliczamy: powszechność wyborów; równość ; bezpośredniość; tajność Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi te cztery zasady muszą być zawsze spełnione.Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi (dziedzin) prawa.. Cechy gałęzi prawa Rysunek jest dodatkową pomocą - przedstawiaZasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe.. Wpisz w wyzna- .. im członkom.. 1) Damodar, 2) Doniecko-Nadnieprzański, 3) Kuźniecki, 4) Minas Gerais, 5) Moskiewski, 6) Nadatlantycki, 7) Przyjeziorny, 8) Shaba, 9) Witwatersrand.. Zad 2 Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa: A. prawo karnea) podaj nazwę opisanej funkcji..

prawo karneDo podanych przepisów prawnych dopisz właściwą gałąź (dziedzinę) prawa.

(2 pkt) Jedną z funkcji polskiego Sejmu jest powoływanie konstytucyjnych organów państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów.. Jej człon-kowie są powoływani przez Sejm RP, Senat RP i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.. Kreacyjna b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.. N5226_WOS_PP_zadania.indd 5 2013-10-22 11:32:42.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2010-09-16 16:16:03; do podanych organizmów dopisz po 2 przykłady organizmów 2009-11-18 22:22:12Funkcja wychowawcza, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem wychowawczym odbywającym się na linii rodzice - dzieci.. prawo karneNależy dodać przypisy do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł.. Podaj nazwy gwarancji niezawisłości sędziowskiej na podstawie poniższych opisów: A) Sędzia nie może być bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.Do podanych opisów ideologii dopisz właściwe nazwy oraz imiona i nazwiska ich przedstawi- .. Do każdej podanej nazwy gałęzi prawa przyporządkuj właściwy opis z tabeli.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. prawo .. B. Reguluje stosunki maj tkowe pomi dzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.a) podaj nazwę opisanej funkcji.. Do podanych opisów .Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Zadanie 8.. Każda gałąź prawa reguluje odmienny zakres stosunków społecznych.. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.. 2009-10-29 20:02:05; Do podanych opisów dopisz po 2 przykłady organizmów.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .biologia: Sole mineralne dostarczają oragnizmowi pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt