Rzeźbotwórcza działalność rzek notatka

Pobierz

Zjawisko to nazywamy erozją.. Dowiesz się, jak wygląda i na czym polega erozja wsteczna oraz poznasz różne rodz.Temat: Rzeźbotwórcza działalność wód płynących, lodowców oraz wiatru.. Powstawanie meandrów i starorzeczy (strona 252 podręcznik) 3. tekst: Ewa Malinowska.. 1.Finalnym efektem rzeźbotwórczej działalności lądolodu jest powstawanie charakterystycznej rzeźby polodowcowej.. Proces ten .FORMY POWSTAŁE NA SKUTEK DZIAŁALNOŚCI LĄDOLODU •Podobnie jak w przypadku lodowców górskich, lądolód również zdziera, transportuje oraz akumuluje materiał.. Wybrzeża kształtowane są przez fale, pływy oraz prądy morskie.. Estuarium LoaryRzeźbotwórcza działalność rzek Zuzanna Kudzia, 1F dd/mm/yyyy Rzeźbiotwórcza działalność rzek Na czym polega rzeźbotwórcza działalność rzek?. Pojedyncza kropla spływa po twardej skale, nie czyniąc jej pozornie szkody, ale miliony kropel przez miliony lat zniszczą nawet ogromne góry.Działalność rzeźbotwórcza wód płynących (rzek) polega na erodowaniu dna i brzegów, transporcie materiału i jego akumulowaniu.. opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp.. Polega na zmianie ukształtowania powierzchni przez rzekę.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Jeśli formy rzeźby polodowcowej zdążyły ulec erozji (denudacji), taki krajobraz nazywamyuchodzących rzek, nie mają charakteru zatok, są to morskie przedłużenia dolin rzecznych..

Rzeźbotwórcza działalność rzeki dzięki się na.

Działalność rzek polega na: erozji (niszczeniu podłoża) transporcie (przenoszenie materiału skalnego) akumulacji (osadzaniu materiału) Zależy ona od prędkości przepływu, a prędkość z kolei zależy od: spadku terenu - jest on największy w górnym biegu rzeki, a następnie stopniowo malejeDziałalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rokRzeźbotwórcza działalność rzeki polega na erozji podłoża, po którym rzeka płynie, oraz transporcie i akumulacji niesionego przez nią materiału skalnego.. Odcinki rzeki - Rzeka dzieli się na 3 odcinki: bieg górny, bieg środkowy, bieg dolny.Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek NOTATKA DO ZESZYTU 1.. Są obecne na każdym kontynencie i w każdej strefie klimatycznej.Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Wprowadzenie Przeczytaj Grafika interaktywna Sprawdź się Dla nauczyciela.. Obejrzyj materiał umieszczony pod linkiemRzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów - porównanie.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rokRZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WÓD PŁYNĄCYCH Działalność rzek należy do najbardziej powszechnych procesów rzeźbotwórczych..

z o.o.Rzeźbotwórcza działalność wiatru nazywana jest procesami eolicznymi .

Dolina rzeki jest to podłużne obniżenie o dnie nachylonym w jednym kierunku, .Rzeźbotwórcza działalność rzek i mórz Poruszająca się woda potrafi mechanicznie niszczyć skały.. -Erozja (żłobienie podłoża skalnego, po którym płynie woda) -Transport (przenoszenie przez wodę skał) -Akumulacja (osadzanie materiału HOWRzeźbotwórcza działalność rzek prowadzi do powstawania dolin rzecznych.. Dzielimy ją na dwie grupy: Rzeźba młodoglacjalna - obejmuje łatwe w identyfikacji nawet gołym okiem formy polodowcowe, które powstały relatywnie niedawno (w czasie ostatniego zlodowacenia).działania: wody na przykład akumulacja rzeczna wiatru wiatr, napotykając na swej drodze przeszkodę, rozpoczyna akumulację materiału skalnego w postaci uporządkowania przestrzennego otoczaków w osadzie w środowisku wodnym akumulacja rzeczna w sposób dachówkowaty.. Wyróżnia się erozję wgłębną, nazywaną inaczej denną, gdzie dolina jest pogłębiana.Na czym polega działalność rzek?. Już nawet bardzo słabe wiatry mogą porywać drobny pył, silniejsze przenoszą pył w powietrzu i są w stanie poruszać ziarna piasku.. Efekty tej działalności zależą m.in. od spadku rzeki i ilości niesionej przez nią wody.. Działalność rzek polega na erozji rzecznej, transporcie materiału i jego akumulacji..

Rzeki tworzą się na ogół przy opadach ...Rzeźbotwórcza działalność rzek.

Materiał niesiony przez wodę w rzece nazywany jest rumowiskiem rzecznym.. Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek Przysłowie mówiące, że kropla drąży skałę, ma przede wszystkim znaczenie przenośne, ale można je także rozumieć dosłownie.. Typy ujść rzecznych (strona 254 podręcznik) Zad 10/135 zeszyt ćwiczeń Proszę o przesłanie na e-mail: odpowiedź do zadania 10/135.DZIAŁALNOŚĆ RZEK I FORMY AKUMULACJI RZECZNEJ.. Erozja rzeczna przejawia się niszczeniem podłoża skalnego w związku z powiększaniem doliny rzecznej.. Poruszająca się woda wraz z materiałem skalnym uderzającym o dno i brzegi rzek potrafi uformować, ale również zniszczyć skałę.. RZEKA, naturalny ciek powstający z połączenia potoków lub wypływający z jeziora, źródła, mokradła (rzadziej), zasilany podziemnie i powierzchniowo wodą z opadów atmosferycznych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto, płynący pod działaniem siły grawitacyjnej.. Deltowe - morze, do którego uchodzi rzeka jest płytkie; brak prądów przybrzeżnych (+ tworzą się delty) 2.. Na większości obszarów lądowych rzeki są najważniejszym czynnikiem rzeźbotwórczym.. W górnym biegu rzeki dominuje erozja wgłębna i erozja wsteczna, w środkowym biegu - erozja boczna i mogą tworzyć się tam meandry.Rzeźbotwórcza działalność morza widoczna jest przede wszystkim na wybrzeżach, czyli na granicy lądu i morza..

Zuzanna opalińska i maria sobczak Rzeźbotwórcza działalność rzek Rodzaje ujść rzecznych 1.

Intensywność tych procesów zależy m.in. od: spadku rzeki, ilości i prędkości płynącej wody, rodzaju podłoża, warunków klimatycznych.Rzeźbotwórcza działalność rzek Rzeka w trakcie swojego biegu od źródła do ujścia kształtuje krajobraz poprzez erozję, transport i akumulację .. Powstają tam, gdzie rzeka nie może usypać delty ani utworzyć rozlewiska, a występują silne pływy: fala przypływu wdziera się w wylot rzeki i poszerza go, fala odpływuzabiera materiał pochodzący z niszczenia.. Elementy doliny rzecznej (strona 250 podręcznik) 2.. Cel lekcji: Poznanie wybranych czynników i procesów zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi, takich jak: działalność rzek, wiatru, morza, lodowców górskich i lądolodów.. W przypadku procesów rzecznych występuje zależność odwrotnej proporcjonalności.Rzeźbotwórcza działalność rzek Rzeki -należą do najpowszechniejszych czynnikówkształtujących krajobraz naszej planety.. Układ ziaren jest ważnym wskaźnikiem kierunku powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak .Dziękujemy za uwagę!. Działalność morza, może być niszcząca lub budująca, a jej rodzaj zależy od rodzaju wybrzeża: wybrzeża wysokie - wznoszą się stromo nad poziom wody.Rzeźbotwórcza działalność wód płynących..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt