Karta charakterystyki dragon

Pobierz

Data Sheet.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. Właściwości fizykochemiczne.. Stosowa ć środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami na etykiecie opakowania jednostkowego oraz znajduj ącymi si ę w punkcie 8.. KARTA Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami ROZIEŃZALNIK IO AKRYLOWY SDS/ZRA/2019-10-28/PL Wersja: 2.1 Data aktualizacji: 2019-10-28 Strona 2 z 15 CHARAKTERYSTYKI H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.KARTA CHARAKTERYSTYKI - dragon READ KARTACHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1.. Wła ściwo ści fizykochemiczne.. Zanieczyszczone powierzchnie spłukać wodą.. zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni.. : +48 12 625 75 00 fax: +48 12 637 79 30. .. Posługiwanie się.. Postępowanie z substancj ą/preparatem i jej/jego magazynowanie.. Zabezpieczyć studzienki ściekowe.. Właściwości fizykochemiczne.. Unika ć kontaktu produktu ze substancjami silnie utleniaj ącymi.. Wytwórnia Chemiczna DRAGON ul. Powstania Listopadowego 14 30-298 Kraków + + + E-mail producenta: Strona www producenta: 3.. W. Pileckiego 5 , 32-050 Skawina..

Identyfikacja zagro ...Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Puste opakowania i zbiorniki mogą zawierać palne lub wybuchowe pary.. Przetrzymywać z dala od żywności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt