Charakterystyki dynamiczne układu

Pobierz

1.1.2), przy czym to uproszczenie może być wykonane: - na etapie konstrukcji modelu - pomija się zjawiska, które decydują o własnościach dynamicznych,•Charakterystykę dynamicznąelementu lub układuotrzymujesię jakoodpowiedźsygnału wyjściowegoy(τ) nawymuszeniew postaci zmiennegowczasiesygnałuwejściowegox(τ).ⓘ Charakterystyka dynamiczna Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym y {\displaystyle y} a sygnałem wejściowym u {\displaystyle u} w stanie ustalonym.. Położenie układu odniesienia dla uzbrojenia głównego Ponadto określono następujące dane masowo-geometryczne stałe dla obu wariantów testowanego uzbrojenia (Tablica 1, rys.6).. Człon proporcjonalny = 2.. Jeżeli na wejście liniowego członu lub układu o transmitancji operatorowej ( ) będzie wprowadzony sygnał sinusoidalny .. Charakterystyka ta określa zatem zachowanie sięcharakterystyka dynamiczna mieszacza.. W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych skokowej, impulsowej, wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu.Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi, w której dokonujemy przedstawienia postaci (jednej lub kilku) * charakterystyka dynamiczna - charakteryzowana postać zmienia się (przez jakieś wydarzenie, upływ czasu.. ).właściwości dynamicznych procesów, testów, zapisu przebiegu wartości zadanej itp. Z definicji charakterystyki dynamicznej czasowej wynika, że jest to odpowiedź układu, otrzymana dla zerowych warunków początkowych , na jedno z wymuszeń przedstawionych w tablicy 1.9.1..

Badanie układu dwupoło Ŝeniowej regulacji temperatury.....240 9.2.

mieszacze bywają bardzo różne, jedne są okrągłe inne natomiast podłużne.Charakterystyki dynamiczne wibroizolatorów m k f d r 2 1 Równanie 4.. Charakterystyki statyczne 4.1.. Element porównujący oblicza różnicę między wartością sygnału zadanego w(t) a wartością sygnału zwrotnego v(t) otrzymaną poprzez układ sprzężenia zwrotnego z sygnału wyjściowego y .Wiadomości uzupełniające do podstawowych członów dynamicznych można znaleźć w [1,15,37].. Przyjmuje się, że częstotliwość wymuszająca fw powinna być od 3 do 5 razy większa niż częstotliwość rezonansowa układu, ponieważ uzyskuje się wtedy wysoką skuteczność tłumienia drgań (Rysunek 6).. Odpowiedź skokową układu dynamicznego wyznacza się ze wzoru: h t L 1Gs() s  Statyczny i dynamiczny opis układów 4.. Ponadto podziału układu automatyki można dokonać ze względu na szereg różnych czynni- ków.Przegląd sPawalnictwa 6/2011 33 Wstęp Spawanie.łukowe.wymaga.dostarczenia.znacznych.. 1.2 Cel i sposób zdejmowania charakterystyk częstotliwościowych W celu określenia właściwości nieznanego obiektu można również zdejmować charakterystyki częstotliwościowe : amplitudowo-fazową (wykres Nyquist'a) oraz-takie kształtowanie własności dynamicznych układu .. Człony całkujący idealny = 1 3..

Charakterystyki czasowe i cz ęstotliwo ściowecharakterystyki amplitudowo-fazowej układu otwartego.

W celu uzyskania odpowiedzi skokowej, nale ży skorzysta ć z odwrotnego przekształcenia Laplace'a, wyznaczaj ąc wyra żenie: L-1[Y(s)] =L-1] 1 2 [2 2 s s s k n n n ξω ω ω + +.. Witam, [quote="2K"]czy ktos wie jak wyglada typowa charakterystyka dynamiczna mieszacza?. Charakterystyki czasowe podobnie jak charakterystyki częstotliwościowe można określać doświadczalnie (w przybliżeniu), a zatem mogą stanowić podstawę do identyfikacji układu.. Częstotliwość rezonansowa.. Charakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki dynamiczna Charakterystykę dynamiczną elementu lub układu otrzymuje się jako odpowiedź sygnału wyjściowego y(t) na wymuszenie w postaci zmiennego w czasie sygnału wejściowego x(t).. 1.Charakterystyką (odpowiedzią) skokową układu dynamicznego nazywamy odpowiedź układu na wymuszenie w postaci skoku jednostkowego przy zerowych warunkach początkowych modelu..

Badanie regulatorów Eftronik X i układu sterowania z regulatorem PID LB 600.....265 9.3.

• Metoda pozwala stwierdzi ć, na etapie projektu i budowy układu regulacji, czy po zamkni ęciu obwodu regulacyjnego układ b ędzie stabilny.. Charakterystyki te określają współczynnik wzmocnienia amplitudy oraz częstość rezonansu dynamicznego w funkcji zmiany częstości wymuszenia.. Zaliczają się one do charakterystyk dynamicznych.. Stosowanie tych samych sygnałów wejściowych do badania różnych układów pozwala na porównanie właściwości dynamicznych tych układów.Charakterystyki częstotliwościoweokreślają zachowanie się elementu (układu) pod wpływem ciągłych sinusoidalnych sygnałów wejściowych, więc teoretycznie trwających od t =−∞.Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych wyzna- czono bezwymiarowe charakterystyki dynamiczne układu przy przejściu przez re- zonans.. Wyznaczają one jednoznaczny opis typu wejście-wyjście.Układ regulacji składa się z elementu porównującego (sumator), regulatora, elementu wykonawczego (np. zawór, siłownik), obiektu sterowania oraz układu pomiarowego (np. czujnik, przetwornik).. W tym celu przekształcamy powyższe równanie do postaci: ( ) 2 0 2 2 4 0 2 4 0 4 0 2 0 4 0 2 22 0 1 1 4 2 4 x q x q += − + − + = ω ω ρ ω ω ω ω ρωCharakterystyką czasową układu nazywamy przebieg w czasie odpowiedzi układu na określony sygnał wejściowy, podany na wejście układu będącego w stanie równowagi..

W zale żno ści od warto ściCharakterystyka statyczna jest analogiczna, jak dla układu proporcjonalnego ( rys. I.1).

(III.9) Odpowied ź skokowa członu oscylacyjnego h(t) =L-1[Y(s)] ma .Wpływ zmiany uzbrojenia głównego na charakterystyki dynamiczne czołgu Rys.5.. • Wa żnym elementem kryterium Nyquista jest oparcie si ę na charakterystykachcharakterystyka impulsowa.. Dane niezbędne podano pogrubioną czcionką, pozostałe zamieszczono informacyjnie.Podstawowe człony dynamiczne charakterystyki czasowe 1.. Człon inercyjny = 1 +1 .. Przed podaniem wymuszenia sygnały y(t) i x(t) są w stanie ustalonym.Laboratorium Teorii Sterowania Ćwiczenie 2 (CF) - Charakterystyki częstotliwościowe układów dynamicznych - 3 - Fouriera transmitancję widmową można otrzymać bezpośrednio z charakterystyki impulsowej g(t) układu:Układy dynamiczneto takie w których wyjście nie jest jednoznaczną funkcją wejścia układu, a zależność sygnału wyjściowego od wejściowego opisuje się przy pomocy równań różniczkowych.. Stosując równania konstytutywne tworzyw piezoelektrycznych oraz równanie ruchu drgającej wzdłużnie płytki piezoelektrycznej o ciągłym rozkładzie masy, otrzymano macierz charakterystyk badanego układu.. 2 Wprowadzenie Charakterystyki dynamiczne częstotliwościowe są elementem tzw. analizy częstotliwościowej .Działanie układu impulsowej regulacji temperatury pieca elektrycznego, b ędącego wła śnie obiektem inercyjnym o znacznej stałej czasowej, mo żna przeanalizowa ć w oparciu o wykres charakterystyki statycznej przedstawiony na rysunku 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt