Dźwięki i wielkości które je opisują prezentacja

Pobierz

Fale dźwiękowe to podłużne fale mechaniczne.. Rozchodzący się w pośrodku sprężystym zaburzenia, nazywamy właśnie falą sprężystą.. 3.W jakich ośrodkach rozchodzi się dźwięk i na czym to polega.. Przykłady to: ściskanie, rozciąganie,Poniżej prezentujemy przykładowe prędkości dźwięku w kilku wybranych ośrodkach.. częstotliwość drgań - liczba pełnych drgań wykonanych w ciągu jednej sekundy.. Efekt Dopplera Jagna Szymańczyk i Michalina Krzak Cechy fizyczne dźwięku -częstotliwość drgań, -natężenie dźwięku, -charakter drgań.. Na podstawie wrażeń słuchowych przypisujemy dźwiękom różne subiektywne cechy, np. głośność, wysokość, barwę.. Oznaczamy ją literą A i mierzymy w metrach (lub centymetrach, kilometrach).. Ich źródłem są wszystkie ciała drgające z częstotliwością od 1 Hz do 16 Hz.. 4.Głośne dźwięki to dźwięki mające dużą energię, wzbudzające duże fale; ciche dźwięki mają dużo mniej energii i wzbudzają mniejsze fale.. Mogą rozchodzić się zarówno w ciałach stałych jak i w cieczach i gazach.. Ultradźwięki i infradźwięki opisuje mechanizm powstawania dźwięków w powietrzu (8.6) (dopuszczający) podaje przykłady źródeł dźwięku (8.6) (dostateczny) demonstruje wytwarzanie dźwięków w przedmiotach drgających i instrumentach muzycznych (8.9b) (dostateczny)Docierająca do ucha fala dźwiękowa wywołuje wrażenia słuchowe w mózgu..

CoTemat: Dźwięki i wielkości, które je opisują.

Infradźwięki Infradźwiękami (poddźwiękami) nazywamy fale mechaniczne o częstotliwości mniejszej od 16 Hz.. Podsumowanie Dźwiękami nazywamy fale wytworzone przez ciała drgające z częstotliwością z zakresu od 16 Hz do 20 kHz.. III.Wykorzystuje się je w wielu instrumentach muzycznych - pudło rezonansowe wzmacniają dźwięki np. skrzypce, gitara i mandolina Infradzwięki i ultradzwięki Infradźwięki - fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie ucho.. Proszę uczniów, którzy tego jeszcze nie zrobili o przeczytanie tego tematu.. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.. Oznaczamy ją literą f. Jednostką częstotliwości jest herc (symbol Hz ).Tym razem pogadamy o wysokości dźwięku, głośności dźwięku.. Ilość energii w dźwięku można zmierzyć, ale głośność mierzy się zwykle w belach lub raczej w dziesiątych częściach bela zwanych decybelami (dB).Drgania i fale sprężyste Dźwięki i wielkości, które je opisują.. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8 Świat Fizyki WSiP zad.. - Ocenianie wiadomości i umiejętności a.. Zakres częstotliwości fal mechanicznych może być bardzo duży.opisywać przykłady zastosowań ultra- i infradźwięków..

• Wysokość i głośność dźwięku 3.2.Temat Dźwięki i wielkości, które je opisują.

Przykładem może być fala uderzeniowa, która powstaje podczas przelotu samolotu lub pocisku z prędkością naddźwiękową.1 Przedmiotowy System Oceniania z fizyki - Klasa 8 1.. Dowiecie się jak grają instrumenty, co to jest ton.. Słonie i wieloryby, które słyszą .Dźwięki ze względu na częstotliwość dzielimy na: - Infradźwięki (nie odbieramy) - Dźwięki (odbieramy) - Ultradźwięki (odbieramy jako ból) Podział ze względu na widmo: - Dźwięki które możemy odróżnić (mowa, śpiew) - Szumy (hałas, młot pneumatyczny) W fizyce występuje bardzo wiele rodzajów fal Echo jest falą .W sytuacji, gdy ciało porusza się z prędkością, która przekracza prędkość dźwięku w danym ośrodku czoło fali przybiera kształt stożka, w którego wierzchołku znajduje się źródło.. Dzień dobry, Jest to nasza druga lekcja z tego tematu.. Wiadomości przedmiotowe zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej (wymagania programowe z fizyki dla kl 8).weryfikuje je, planuje eksperymenty, umie dokonać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich wyniki oraz analizować je i dokonywać rachunku błędów, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych źródeł informacji oraz ocenia wiarygodność tych źródeł,Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Punkty do opracowania..

Naturalne źródła infradźwięków.Dźwięki i wiedzę do wielkości, które je opisują.

I Cele lekcji Cele kształcenia, wymagania ogólne: I.. Klasyfikacja dźwięków ze względu na barwę Ton ~ niski ~wysoki ~ cichy ~głośny ~mające określoną wysokość -ton--- } dźwięk prosty o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie.. Podany zakres ma charakter umowny, w rzeczywistości jest cechą indywidualną każdego człowieka.Dźwięki i wielkości, które je opisują.. Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą, spełnia uczeń, który:Oto definicje wielkości służących do opisu ruchu drgającego..

Dźwięki i wielkości, które je opisują -długość fali, -częstotliwośc fali, -amplituda, -okres drgań.

- Potrafi odczytywać i sporządzać wykresy.. - Co jest źródłem fali mechanicznej?. Na hałas, czyli decybele jesteśmy narażeni tak naprawdę cały 2Wielkości, które opisują dźwięk Kahoot!. -wieloton harmoniczny--- } dźwięk o określonej wysokości ~nie mające określonej wysokości -wieloton nieharmoniczny--- } dźwięk o przybliżonej wysokościDźwięki i wielkości, ktore je opisują Co to jest dźwięk 1 Dźwięk - wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym Hałas Poziom natężenia fali dźwiękowej wyrażamy w decybalech (dB).. fala sprężysta Długość fali - droga, jaką przebywa fala w czasie jednego okresu drgań cząsteczek.. Podstawowe informacje, które uczeń ma znać po tej lekcji: 1. amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi.. Przykładem jest sprężysta blaszka lub drgający pręt anteny samochodowej.. 14 strona 13 Zadania z fizyki (zobacz rozwiązanie zadania) Końcem patyka uderzano o powierzchnię wody z częstotliwością 2 Hz.. Drgania i fale sprężyste Dźwięki i wielkości, które je opisują.Dźwięki i wielkości, które je opisują opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku podaje rząd wielkości szybkości fali dźwiękowej w powietrzu opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drgań- Potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki przewidywać ich przebieg.. Rozchodzą się w ośrodku materialnym jako ciąg drgań cząstek ośrodka.. W zagadnieniu "Dźwięki i wielkości, które je opisują" wyróżniamy dwa elementy nauczania: • Dźwięki i wielkości, które je opisują 3.1.. Co jest źródłem dźwięku.. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.. Doświadczenie: Wprawiamy w drgania linijkę o długości 50cm lub brzeszczot.. Badanie związku częstotliwości drgań z wysokością dźwięku.. Pomocy!1 ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości i umiejętności 2. pisemny sprawdzian diagnozujący wiedzę 3. odpowiedź ustną 4. kartkówkę 5. pracę domową pisemną 6. aktywność na lekcji 7. realizację zadania metodą projektu 8. prezentację .. Przypomnienie wiadomości: - Co nazywamy falą mechaniczną?. Co nazywamy falą akustyczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt