Sprawozdanie z hospitacji lekcji

Pobierz

Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.obserwowanej lekcji: datę i godzinę lekcji, nazwę instytucji w której odbywa się obserwacja, klasę/grupę, nazwisko nauczyciela prowadzącego lekcję, numer kolejny (porządkowy) obserwowanej lekcji, temat lekcji, cele lekcji oraz wykorzystane przez prowadzącego pomoce dydaktyczne.Przeprowadzono 14 planowanych obserwacji zajęć, w tym 1 obserwacja zebrania z rodzicami, 4 obserwacje uroczystości przedszkolnych ("Pasowanie na przedszkolaka", "Jasełka" , "Dzień Niepodległości, Aniołkowe Granie ).. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. Ignacego ŁukasiewiczaSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. Sprawozdań z działalności wspomagającej prace nauczycieli 5.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Na stronie pierwszej.. Sprawozdanie pomaga w nauce pisania recenzji, reportażu i protokołu.. Występują trzy rodzaje sprawozdań (Przygoda 2004: 134-136): Sprawozdanie reportażowe - z wycieczki, ze zdarzeń życiowych, rozgrywki sportowej.sprawozdanie z ksztaŁcenia, wychowania i dziaŁaŃ profilaktycznych w ii semestrze roku szkolnego 2020/2021 SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA W II SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Arkusze obserwacji:Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną..

Osoby przeprowadzające hospitacje:Arkusz hospitacji zajęć.

Ignacego Łukasiewicza nr 23/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, Ocena dorobku zawodowego za okres stażu, Karty obserwacji nauczyciela, Dokumenty potwierdzające doskonalenie zawodowe, Konspekty, hospitacje, obserwacje zajęć, Wykaz przepisów prawa oświatowego, Literatura.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. Procedura, tryb, warunki i zasady pilotażowej hospitacji zajęć dydaktycznych Zgodnie z ustaleniami Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia, pozytywniez czynności nauczyciela i czasu wykorzystywanego już przez poszczególnych uczniów.. Przykładowe przepisy prawne: - Karta Nauczyciela, - Statut Szkoły,Artykuł dotyczy sprawozdania przygotowywanego na etapie szkolnym przez uczniów..

Prowadzący przedmiot odpowiadają za uwzględnienie wniosków z hospitacji w planowaniu i prowadzeniu zajęć.

Krzesk-Królowa Niwa.. OKO zakłada dobrowolność.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanychSprawozdanie z obserwacji końcowej.. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych, jak również i z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w semestrze zimowym r. ak.. Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 listopada 2013r.. Celem obserwacji zajęć była: diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,Ankieta modułu zajęć (przedmiotu).. Stronę drugą.. Powód hospitacji: możliwe opcje: ocena okresowa pracownika (co 4 lata); hospitacja młodszych nauczycieli akademickich (staż pracy do 5 lat) i doktorantów ( co najmniej jeden raz w ciągu rokuBlog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp.- Przygotowanie harmonogramu hospitacji zajęć na dany rok akademicki, - Wskazanie osób przeprowadzających hospitacje w danym roku akademickim, - Prowadzenie rejestru hospitacji zajęć, - Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji zajęć w roku akademickim..

Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.

Arkuszy obserwacji 6.. Siewierz.. 2020/2021 Badania ankietowe na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, prowadzone były zgodnie z Zarządzeniem nr 122/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.Po lekcji konspekt przydatny jest do omówienia przeprowadzonych zajęć, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny.. Obserwatorami byli : Pan dyrektor Andrzej Wiosna, nauczyciele stażyści - koleżankiSPRAWOZDANIE Z PILOTAŻOWEJ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEPROWADZONEJ W SEMESTRZE LETNIM 2013/2014 NA WYDZIALE EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE 1.. Grupa liczy 20 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 10 chłopców.. Dorota Kubisa-Skalska.. Zarządzenie Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.. To nauczyciel, którego lekcja jest obserwowana, sam decyduje, kogo i kiedy zaprosiSprawozdanie z przeprowadzonej obserwacji wstępnej w grupie 2,5-3- latków.. Analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych 7.. Anna Kaczmarek.Created Date: 11/13/2011 3:15:47 PMPo obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję..

Wyjaśnień z wdrożonych wniosków w roku szkolnym 2013/2014Sprawozdanie z lekcji otwartej, która odbyła się w ZSCKR w Bydgoszczy w dniu 19.05.2017 roku.

Badanie to umożliwiło poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dało obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i .2) sporządzenie protokołu z przeprowadzanej hospitacji.. Czy treść zajęć (przedmiotu) była interesująca?. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),W terminie 3 tygodni od zakończenia zajęć prowadzonych w danym semestrze kierownik katedry przedstawia wydziałowemu zespołowi do spraw zapewniania jakości kształcenia sprawozdanie z przeprowadzonych hospitacji zajęć dydaktycznych oraz przekazuje kopie protokołów hospitacji.- prowadzenie rejestru hospitacji zajęć, - opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji zajęć w roku akademickim.. rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Agata Grochowska.. Opiekunowie praktyk ze strony Uczelni odpowiadają za: 1) przygotowanie sprawozdania z przebiegu praktyk,Ignacego Łukasiewicza nr 37/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych z późn.. Wyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).Termin hospitacji należy uzgodnić z hospitowanym.. Zajęcia przeprowadziła mgr inż. Agnieszka Ryszewska-Urbańczyk , nauczyciel mianowany w ZSCKR w Bydgoszczy .. Sprawozdań z przeprowadzonych kontroli zgodności dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt