Wzór arkusza ocen wypełnianego komputerowo

Pobierz

Miejsce.. uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,druk zbiór arkuszy ocen.doc • druk MEN-II/163/2 - wypełnia opiekun semestru po sesji egzaminacyjnej poprawkowej.. Arkusz ocen MEN-I/47a/2 - NOWY WZÓR.. Wzór arkusza ocen określają przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych publicznych szkół i placówek artystycznych.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28Po wydrukowaniu arkusza wychowawca składa w tej rubryce czytelny podpis.. W klasach I—III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.. Rodzaj zajęć Etap ii: 3 tygodnie= 15 dni= 60Zgodnie z zapisami § 15 ust.. Czy do arkuszy założonych ręcznie na wzorze MEN-I/37/2 (aktualna klasa V i VI) można drukować strony komputerowo, bo tak stanowi rozporządzenie o dokumentacji przebiegu nauczania (§ 15 ust5.Instrukcja wypełniania arkuszy ocen dla ZSS w Goleniowie 5 3. nie wolno używać skrótów ocen, np. bdb - poprawny wpis to pełna nazwa, np. bardzo dobry, 4. nie wolno odmieniać ocen przez osoby - wpisując oceny, należy pamiętać, że powinny być rodzaju męskiego, zgodnie ze wzorem na arkuszu, 5.- zmieniły się wzory arkuszy ocen ..

Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.

Nazwa dokumentu Zalecana częstotliwość kontroli Na co należy zwrócić szczególną uwagę Ewentualne nieprawidłowości Osoba odpowiedzialna za kontrolę Data uzupełnienia nieprawidłowości UwagiDo arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie na standardowym druku można dołączać wydrukowaną stronę z programu komputerowego.. Przepisy zobowiązujące do sporządzenia kopii lub odpisu arkusza ocen, w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły nie określają, w jaki sposób należy wykonać te .Zgodnie z nim, w klasie IV szkoły podstawowej do obecnie prowadzonych arkuszy ocen dołączamy nowe arkusze: wzór nr 36 - MEN-I/36/1 arkusz wypełniany ręcznie, wzór nr 45 - MEN- I/45/1 arkusz wypełniany pismem komputerowym.. 7 ustawy, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.. 0,80 zł z VAT 0,65 zł netto.. 6.OBOWIĄZUJĄCE DRUKI DLA SZKÓŁ W 2020 R. Druki są zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 27.08. i wyciągniętych z nich wniosków do upowszechniania dobrych doświadczeń i wzorów.Data hospitacji.. Stół komputerowy SERWER wielorozmiarowy..

5.Ten arkusz wypełniamy (drukujemy) wyłącznie komputerowo.

Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze .. Pierwsza strona arkusza ocen powinna być opatrzona podłużną pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.. Arkusze ocen - wykaz ARKUSZE OCEN 2020 / zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 1 lutego 2020 / MEN-I/33/1: dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży: w stopniu umiark.. Indeks MEN-I/31/2 - wzór 2019/2020.arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.. MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3.Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:1) zakłada się uczniom klas I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla .Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli..

34) Drukowanie arkusza po egzaminie poprawkowym opisano w Dziale IV pkt 1.4.

Nowy arkusz prowadzi się dalej w latach następnych w klasach V, VI, VI i VIII.Arkusze ocen.. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.. Natomiast arkusz ocen wg wzoru 53a o symbolu MEN-I/37a/2 możemy wypełniać pismem maszynowym lub ręcznym.. W arkuszu ocen wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.. Nie zaleca się robienia notatek jako podstawy do późniejszego wypełnienia arkuszy (pkt 66 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).Wypełnianie arkusza spisowego.. Arkusz MEN-I/37a/2 stosujemy wtedy, gdy nie mamy odpowiedniego programu do drukowania arkusza MEN-I/37b/2.2.. Arkusz ocen MEN-I/47a/2 dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych..

...Strona tytułowa nowego arkusza ocen MEN-I/37b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.

Nie zaleca się robienia notatek jako podstawy do późniejszego .edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust.. Należy tylko pamiętać, że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został określony przez rozporządzenie.Proszę o wyjaśnienie w sprawie zakładania i prowadzenia arkuszy ocen, gdyż interpretacja kuratorium różni się od mojej: 1. z 2015 r. poz. 1250)Tabela kontroli dokumentacji szkolnej - rok szkolny 2010/2011.. 2019 r., Dz. U. poz. 1700 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.. W szkole podstawowej stosujemy arkusze ocen MEN-I/37b/2 albo MEN-I/37a/2.. Generowanie arkuszy z systemu komputerowego.. Stoły nauczycielskie.. Każdy arkusz spisowy wypełnia się w sposób czytelny bez pozostawiania pustych (wolnych) miejsc, a w razie ich wystąpienia lub pustych końcówek zakreśla się je, aby uniemożliwić dopiski.. Druk w wersji WORD 2003 - można wypełniać komputerowo lub ręcznie.Każdy arkusz spisowy wypełnia się w sposób czytelny bez pozostawiania pustych (wolnych) miejsc, a w razie ich wystąpienia lub pustych końcówek zakreśla się je, aby uniemożliwić dopiski.. Należy tylko pamiętać, że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został określony przez rozporządzenie, a arkusz ocen musi być kompletny .Arkusz ocen MEN-I/53c/1 - Arkusz ocen wypełniany pismem ręcznym dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku przejścia do innej szkoły Arkusz ocen MEN-I/53b/2 - wkładka do arkusza ocen MEN-I/37a/2 - NOWY WZÓR, A4 (2 str.)Indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia ocena hospitacji wzór: Hospitacja diagnozująca-stosowana w celu oceny rezultatów procesu.. 46 MEN-I/46/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkołyZatem według mojej opinii do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie na standardowym druku można dołączać wydrukowaną stronę z programu komputerowego.. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen .. 3.Stół komputerowy SB /Stolbrzeg/ Stół komputerowy SERWER.. 33) Ostatnia strona arkusza ocen - z miejscami praktyk (dla klas IV technikum - str. 6, dla klas III ZSZ str. 5), drukowana jest po zakończeniu cyklu kształcenia, razem z klasyfikacją końcową.. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie.Odpis arkusza ocen ucznia będzie zatem odtworzeniem, przepisaniem treści z arkusza ocen ucznia, z uwzględnieniem znajdujących się na nim odcisków pieczęci i podpisów.. ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt